227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 2 października 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.7 / 2019

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję Komendę Kursu Przybocznych „Leśne Licho” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik – komendantka kursu,
 • hm. Izabela Łabudzka – instruktor programowy,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy,
 • Katarzyna Krogulska - instruktor programowy,
 • phm. Bartosz Dębecki – instruktor programowy.

 Otwock, 22 września 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.6 / 2019

 

Druhny i Druhowie.

Za kilka dni, 27 września, będziemy obchodzili 80 rocznicę utworzenia Szarych Szeregów. Dla nas to okazja do przypomnienia bohatera naszego Hufca – Roju SOSNY Szarych Szeregów. Chciałbym, żebyście w tym roku na zbiórkach, biwakach, warsztatach i kursach odświeżali pamięć o ludziach, którzy w Otwocku i okolicach w czasie wojny, ale także w latach powojennych prowadzili działalność harcerską.

Przypomnijcie sobie postać Jerzego Gołońskiego, księdza Jana Raczkowskiego, braci Andrzeja i Feliksa Borodzików, Janusza Komorowskiego i pozostałych członków Roju SOSNY.

Nie zapomnijcie jednak o tym, że żyjemy w czasach pokoju. Niech w harcerstwie obok patriotyzmu i służby będzie miejsce na przygodę i radość. Zdobywajcie też stopnie i sprawności, podnoście swoje umiejętności i kwalifikacje.

 Otwock, 10 września 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.5 / 2019

1.    Zarządzenia i informacje

1.2.    Informacje

1.2.1.   Informuję o decyzji Komendy Hufca w sprawie zwołania Zjazdu Hufca ZHP Otwock na dzień 12 października 2019 r. na godzinę 10:00. Zjazd odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10 (sala widowiskowa).

1.2.2.   Podaję wykaz osób biorących udział w zjeździe z głosem decydującym:

 Otwock, 19 lipca 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.4 / 2019

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Marcina Janusa – Wyglądała z funkcji kwatermistrza hufca z dniem 22 czerwca 2019 r. Dziękuję za pełnienie funkcji kwatermistrza i życzę sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.07.2019 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Katarzynę Długosz (opiekun phm. Przemysław Janczuk).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 24 czerwca 2019 r. przyjmuję przewodniczkę Martę Zbysińską w poczet instruktorów ZHP.

7.5.2. Z dniem 25 czerwca 2019 r. przyjmuję przewodniczkę Julię Galbarską w poczet instruktorów ZHP. 

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 15 czerwca 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.3 / 2019

Zuchny i Zuchy,
Druhny i Druhowie,

Za Wami rok harcerski, który obfitował w wiele wydarzeń. Braliście udział w szeregu gier terenowych, rajdów, biwaków, uroczystości patriotycznych. Na zbiórkach uczyliście się jak rozpalać ognisko i jak zachowywać się w lesie. Mam nadzieję, że za chwilę wykorzystacie tą wiedzę w praktyce na obozach.
Dziękuję Waszym drużynowym i funkcyjnym w gromadach i drużynach za ich zaangażowanie i poświęcony czas, aby zajęcia były bezpieczne i ciekawe.
Dziękuję wszystkim instruktorom hufca pracującym w zespołach kwatermistrzowskim, programowym, kształcenia, stopni i komisji rewizyjnej – za pracę na rzecz naszej harcerskiej społeczności.
Przekażcie również słowa podziękowania swoim rodzicom za wsparcie naszej działalności.
Za chwilę wyruszycie na wakacje – życzę Wam niezapomnianych chwil i świetnej zabawy na koloniach i obozach.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 kwietnia 2019 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Martę Zbysińską (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 czerwca 2019 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Dominikowi Cwalina (opiekun phm. Magdalena Kozioł).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 kwietnia 2019 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Bartoszowi Dębeckiemu (opiekun hm. Izabela Łabudzka).

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Na wniosek Komendanta Szczepu AN pwd. Natalii Olpińskiej udzielam pochwały druhnom Izabeli Święch i Małgorzacie Olszewskiej za ich zaangażowanie w pracę szczepu w mijającym roku harcerskim.

12.2. Na wniosek Komendanta Szczepu NIE phm. Przemysława Janczuka udzielam pochwały druhnom Annie Kocielnik i Marcie Grunt oraz druhowi Arturowi Bieńkowskiemu za ich zaangażowanie w pracę szczepu w mijającym roku harcerskim.

12.3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej phm. Adama Żórawskiego udzielam pochwały pwd. Zuzannie Warszawskiej za wzorowe prowadzenie dokumentacji drużyny.

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Szczepu Świder z dnia 13 czerwca 2019 r.:

 • otwieram próbę na naramiennik sam. Paulinie Sypniewskiej (opiekun pwd. Agata Galbarska),
 • otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Klaudii Wrońskiej (opiekun pwd. Agata Galbarska).

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 2/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w punkcie 5.3.1 błędnie podano stopień instruktorski druhny phm. Magdaleny Kozioł.

 

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 13 czerwca 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.2 / 2019

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 6/2019 z dnia 27 maja 2019 r.:

13. Odznaki Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.3. Na wniosek Komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej hm. Magdalenie GRODZKIEJ (Hufiec Otwock) z ważnością do 27 maja 2023 r.

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Zatwierdzam plan kampanii bohater w 69 Drużynie Harcerzy Starszych „Azymut”. Wyznaczam okres próbny realizacji kampanii do 30 listopada 2019 roku.

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 8 Drużynę Wędrowniczą.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 8 Drużyny Wędrowniczej druhnę Julię Galbarską.

 Otwock, 27 marca 2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.1 / 2019

 

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich przyjmuję w poczet instruktorów:

- hm. Zbigniewa BUGAJA (Hufiec Otwock).

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca ZHP Otwock w sprawie zmiany w Komendzie. Zmiany dotyczą pełnionych funkcji. Aktualny skład Komendy i funkcje w niej pełnione wyglądają następująco:

 • hm. Tomasz Grodzki – Komendant Hufca
 • pwd. Dominka Rodenko – Skarbnik Hufca
 • hm. Sylwia Rafał – zastępca Komendanta Hufca
 • pwd. Aleksandra Sikora – członkini Komendy ds. Pracy z Kadrą
 • phm. Przemysław Janczuk – członek Komendy ds. Programu
 • pwd. Agata Galbarska – członkini Komendy
 • pwd. Natalia Olpińska – członkini Komendy

 Otwock, 12 grudnia 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.10 / 2018

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca z dnia 25 września 2018 r. o uzupełnieniu swojego składu o pwd. Natalię Olpińską.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 25 października 2018 r. Komendę Kursu Drużynowych „Szkoła Wodzów” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik - komendantka kursu,
 • Michał Kaliszewski – zastępca komendantki ds. organizacyjnych,
 • hm. Izabela Łabudzka – zastępca komendantki ds. programowych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy,
 • pwd. Bartosz Dębecki – instruktor programowy.

 Otwock, 22 września 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.9 / 2018

Witam wszystkich po wakacjach. Stoimy na apelu rozpoczynającym rok harcerski. Życzę Wam wielu niezapomnianych chwil i realizacji marzeń.

Waszym drużynowym życzę wspaniałych pomysłów i wytrwałości w realizacji planów.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały 123 SWDH oraz drużynowemu phm. Michałowi Banemu za reprezentowanie hufca podczas uroczystości patriotycznych.

12.2. Na wniosek drużynowego 123 SWDH phm. Michała Banego udzielam pochwały druhnom i druhom za udział w uroczystościach patriotycznych:

 • pionierka Fenik Jadwjga,
 • wywiadowca Głębocki Dominik,
 • tropicielka Głębocka Natalia,
 • młodzik Szerega Jakub,
 • Jaworska Magdalena,
 • Lechniak Malwina,
 • Maliszewska Natalia.

12.2. Na wniosek kwatermistrza hufca pwd. Marcina Janusa – Wyglądały udzielam pochwały osobom zaangażowanym w prace w bazie obozowej w Przerwankach:

 • Kaliszewski Michał,
 • pwd. Kozioł Magdalena,
 • Kocielnik Anna,
 • Długosz Katarzyna,
 • Trzciński Adam,
 • Jagodziński Piotr,
 • phm. Majewski Robert.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 21 września 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.8 / 2018

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Przyjmuję rezygnację phm. Pawła Majkowskiego z funkcji członka Komendy Hufca. Dziękuję Pawłowi za jego zaangażowanie w pracę i życzę zrealizowania nowych zadań.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Magdalenę Kozioł namiestniczką zuchową. Życzę Ci Magdo realizacji zadań jakie przed Tobą stoją.