227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 23 lutego 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2014

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 77 Drużynie Wędrowniczej nazwę Niedźwiadki.
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Wiązownie (Szczep Józefów).
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Marcina Michalczyk z funkcji drużynowego 77 Drużyny Wędrowniczej Niedźwiadki.
3.3.2. Mianuję druhnę Martynę Dzierżanowską drużynową 77 Drużyny Wędrowniczej Niedźwiadki.
3.3.3. Mianuję druhnę Agnieszkę Rak drużynową próbnej gromady zuchowej działającej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Wiązownie.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Powołuję Kapitułę Stopni Harcerskich, Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy Szczepie NIE i mianuję jej członków:
• pwd. Przemysław Janczuk – przewodniczący,
• druhna Martyna Dzierżanowska,
• pwd. Marcin Michalczyk.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 stycznia 2014 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Karola Ptasznika (opiekun: hm. Mirosław Grodzki).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 stycznia 2014 r. zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhnie Oldze Zaborowskiej (opiekun: hm. Izabela Łabudzka).
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 stycznia 2014 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Monice Sierpińskiej (opiekun: phm. Paweł Majkowski).
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27 stycznia 2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Karolinie Ptasznik (opiekun: Mirosław Grodzki).

13. Inne
13.1. Na wniosek Rady Drużyny 77 DHS „Nieśmiertelni" (Szczep NIE) z dnia 13 lutego 2014 r. otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczpospolitej drużynowej 77 DHS pwd. Izabeli Michalczyk (opiekun: hm. Izabela Łabudzka).

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 1/2014 z dnia 18 stycznia 2014 r. w punkcie 3.3.1 błędnie podano imię nowego drużynowego. Było: Paweł Bodalski, powinno być: Patryk Bodalski.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI