227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 18 listopada 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 5 / 2015

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej L. 13/2015 z dnia 9 października 2015 r.

„13.Odznaka Kadry Kształcącej
13.1.Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1.Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową
Odznakę Kadry Kształcącej ważną do 9 października 2018 r. druhowi phm. Karolowi PTASZNIKOWI – Hufiec Otwock. (…)
13.3.Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
13.3.1.Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej o numerze BOKK/567/2015 do 9 października 2018 r. druhnie hm. Izabeli ŁABUDZKIEJ – Hufiec Otwock.”

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej L. 14/2015 z dnia 23 października 2015 r.

„8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym druhnom i druhom:
(…)
- hm. Tomasz GRODZKI – Komendant Hufca Otwock;”

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 21 września 2015 r. komendę Kursu Przewodnikowskiego w składzie:
• hm. Izabela Łabudzka – komendant,
• phm. Aleksandra Łysik – zastępca ds. programowych,
• Marcin Janus-Wygladała – zastępca ds organizacyjnych,
• hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
• hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy,
• phm. Karol Ptasznik – instruktor programowy.

4. Kręgi
4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. Powołuję Krąg Instruktorski ZAWRAT przy Komendzie Hufca ZHP w Otwocku.
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zatwierdzam uchwałę kręgu i mianuję phm. Michała Łabudzkiego na funkcję przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego ZAWRAT.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 czerwca 2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego:

  • druha Bartosza Dębeckiego (opiekun hm. Sylwia Rafał),
  • druhnę Agnieszkę Rak (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 czerwca 2015 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę druhny Klaudii Juszczyńskiej (opiekun hm. Mirosław Grodzki).
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 czerwca 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

  • Sylwia Janiszewska (opiekun phm. Robert Majewski),
  • Julia Dzierżak (opiekun phm. Robert Majewski).

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 października 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Julii Trzaskowskiej (opiekun phm. Aleksandra Łysik).
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 października 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika druhnie i druhom:

  • Aleksandrze Sikorze (opiekun phm. Karol Ptasznik),
  • Janowi Brzósko (opiekun phm. Karol Ptasznik),
  • Michałowi Świerbutowiczowi (opiekun phm. Karol Ptasznik).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 czerwca 2015 r. otwieram pwd. Mateuszowi Cicheckiemu próbę na stopień podharcmistrza (opiekun phm. Łabudzki Michał).

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 druhnie pwd. Aleksandrze Mądrej.

13. Inne
13.1. Zatwierdzam regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Otwock będący załącznikiem do niniejszego rozkazu.

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w punkcie 8.1. błędnie podano stopień instruktorski druhny hm. Karoliny Śluzek. Było: phm. Karolina Śluzek, powinno być: hm. Karolina Śluzek.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI