227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 30 września 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 4 / 2016

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję Zespół Promocji Hufca i zwalniam z jego składu następujące druhny i druhów:

  • Mateusz Rzeszotek – szef Zespołu,
    pwd. Monika Sierpińska – członek,
    Julia Trzaskowska – członek,
    Karolina Gas – członek.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny 69 Drużynie Harcerzy „Reduta” działającej przy Szczepie „Świder”.
3.2.2. Otwieram okres próbny 69 Gromadzie Zuchowej „Nibylandia” działającej przy Szczepie „Świder”.
3.2.3. Otwieram okres próbny 81 Drużynie Harcerskiej działającej przy Szczepie AN.
3.2.4. Otwieram okres próbny Harcerskiemu Klubowi Specjalnościowemu „Kaliber” działającemu przy Hufcu ZHP Otwock.
3.2.5. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca 3 Gromadę Zuchową działającą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie (Szczep Józefów).
3.2.6. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę starszoharcerską (Szczep Józefów) i nadaję jej numer 3 (drużynowy pwd. Bartosz Dębecki).
3.2.7. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję Harcerski Klub Łączności „Pająk” działający przy Komendzie Hufca.
3.2.8. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny i rozwiązuję 69 Drużynę Wędrowniczą „VIS” działającą w Szczepie Świder.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha Michała Janusa – Wyglądałę z funkcji drużynowego 5 Drużyny Starszoharcerskiej „Leśni”.
3.3.2. Zwalniam phm. Tomasza Lubasa z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk”.
3.3.3. Zwalniam phm. Aleksandrę Łysik z funkcji drużynowej 69 Drużyny Wędrowniczej „VIS”.
3.3.4. Zwalniam druhnę Natalię Olpińską z funkcji drużynowej 8 Drużyny Wędrowniczej.
3.3.5. Mianuję druha Michała Kaliszewskiego drużynowym próbnej 69 Drużyny Harcerzy „Reduta”.
3.3.6. Mianuję druhnę Agatę Galbarską opiekunem próbnej 69 Drużyny Harcerzy „Reduta”.
3.3.7. Mianuję druhnę Julię Krawczyk drużynową próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”.
3.3.8. Mianuję druhnę phm Aleksandrę Łysik opiekunem próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”.
3.3.9. Mianuję druhnę Natalię Olpińską drużynową 81 Drużyny Harcerskiej.
3.3.10. Mianuję pwd. Mateusza Cicheckiego przewodniczącym Harcerskiego Klubu Specjalnościowego „Kaliber”.
3.3.11. Mianuję druhnę Olgę Kowalską drużynową 5 Drużyny Starszoharcerskiej „Leśni”.
3.3.12. Mianuję druhnę Julię Galbarską drużynową 8 Drużyny Wędrowniczej.
3.3.13. Mianuję phm. Pawła Majkowskiego opiekunem 8 Drużyny Wędrowniczej.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI