227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 21 września 2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 7/2007

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.   Rozwiązuję z dniem 20 września 2007 roku Sztab Harcerskiej Akcji Letniej i odwołuję z jego składu następujące druhny i druhów:

  • Tomasz Grodzki – Szef Sztabu
  • Karolina Śluzek
  • Sylwia Żabicka
  • Piotr Zadrożny
  • Robert Majewski
  • Adam Żórawski
  • Piotr Kaźmierczak
  • Michał Dymkowski

Dziękuję Wam za pracę i wysiłek włożony w przygotowania do tegorocznej Akcji Letniej.

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Z dniem 19 września 2007 roku zmieniam nazwę 7 Drużyny Harcerzy Starszych „Burza” na 7 Specjalnościową Drużynę Harcerzy Starszych „Burza” (specjalność Turystyczna).

4. Kręgi

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1. Rozwiązuję Krąg Starszyzny Harcerskiej „Srebrne Sznury” przy Komendzie Hufca ZHP.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zwalniam hm. Władysława Setniewskiego z funkcji przewodniczącego Kręgu Straszyzny Harcerskiej „Srebrne Sznury”.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 4 września 2007 roku przyjmuję przewodniczkę Agnieszkę Kierzkowską w poczet instruktorów ZHP.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.6/2007 z dnia 6 września 2007 roku w punkcie 1.1.1 omyłkowo pojawiło się nazwisko hm. Joanny Wrońśkiej, która nie jest już Szefem Zespołu Kadry Kształcącej i nie posiada czynnego prawa wyborczego na Zjazd Hufca.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI