Józefa Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
22 779 23 73
hufiec@otwock.zhp.pl

Instruktorzy – Kudlicki Jerzy

Jerzy Kudlicki urodził się dn. 15.11.1937 r. W Starachowicach – Wierzbniku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące, Studium Nauczycielskie o specjalności fizyka, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie zdobył tytuł magistra nauk pedagogicznych. Na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego odbywał studia podyplomowe uzyskując II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

1 września 1959 roku rozpoczął pracę nauczyciela fizyki i chemii w Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku, dochodząc do stanowiska zastępcy dyrektora szkoły. 1 września 1970 roku został mianowany dyrektorem Liceum Ekonomicznego w Otwocku. Po przejściu na emeryturę pracował kilka lat w macierzystej szkole na części etatu.

Przygodę z harcerstwem rozpoczął jako zuch w 1946 roku. Po likwidacji Związku Harcerstwa Polskiego w 1949 roku wypisał się z harcerstwa, nie należał do Organizacji Harcerskiej (OH), ani do Organizacji Harcerskiej Polskiej Ludowej (OHPL). Druh Jerzy Kudlicki powrócił w grudniu 1956 roku, wstępując do 2 Józefowskiej Drużyny Starszoharcerskiej, której drużynowym był Adam Strzembosz. Już w roku 1957 r. wziął udział jako drużynowy drużyny obozu Hufca ZHP Otwock w Puławskiej Górze. Jesienią został przybocznym drużynowego Adama Piesio w 13 ODH im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku. Po kilku miesiącach utworzył 15 Otwocką Drużynę Harcerzy im. Piotra Pomiana (Eugeniusza Stasieckiego) przy Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku. Następnie pełnił funkcję komendanta Szczepu „Naświdrzańskiego”, który liczył około 300 członków. Miał już stopień przewodnika. Jerzy Kudlicki 20 kwietnia 1960 r. został komendantem Hufca Otwock, który zrzeszał harcerzy z całego powiatu otwockiego i miał około 7 tysięcy uczestników. Prowadził Hufiec łącząc obowiązki nauczyciela i komendanta. A następnie, po roku, do roku 1967 był zastępcą komendanta Hufca (Sylwestra Setnikowskiego) do spraw programowych. Został mianowany podharcmistrzem 1 marca 1961 r., 1 maja 1966r. harcmistrzem, a w roku 1976 otrzymał stopień honorowy Harcmistrza Polski Ludowej.

Był pierwszym dyrektorem “Domu Harcerza” w budowie i po otwarciu w roku 1968, do końca sierpnia 1970 roku. Placówka miała status: DKDiM (Dom Kultury Dzieci i Młodzieży “DOM HARCERZA”). Fundusze pochodziły m.in. z darowizn drużyn harcerskich z całego hufca oraz władz oświaty.

Do czasu otwarcia, latem 1966, latem 1967, 1968, a potem do lata 1970 organizował na terenie “Domu Harcerza” 10-dniowe turnusy Nieobozowego Lata dla drużyn ze środowisk wiejskich. W ramach turnusu uczestnicy pomagali w porządkowaniu terenu w trakcie budowy.

Jerzy Kudlicki wielokrotnie kierował obozami Hufca, był komendantem turnusów Stanicy Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Stanicy Chorągwi Stołęcznej ZHP. W latach 1972 i 1973 w lipcu i sierpniu był komendantem Zgrupowania CZSP w „Akcji 1001 Frombork”. W „Operacji Bieszczady 40” uczestniczył od roku 1974. Wraz z harcerkami i harcerzami z 58 Drużyny im. Bohaterów Westerplatte przy Liceum Ekonomicznym w Otwocku wziął w akcji „Hel 600”.
Do dnia dzisiejszego udziela się w pracy instruktorskiej Hufca Otwock.

Druh jest dziadkiem szóstki wnucząt, ojcem czwórki synów oraz mężem Pani Marii. Jako najmilsze wspomnienie ze swojej harcerskiej działalności przywołuje poznanie swojej małżonki. W pamięć zapadły mu liczne obozy, wędrówki, ogniska w Bieszczadach. Do tej pory przynajmniej raz w roku organizuje on spotkania ze swoimi starymi harcerzami. Jerzy Kudlicki uważa, że harcerstwo daje bodziec do ciągłego działania, doskonalenia się. Nieprawdą jest „siedź w kącie, a znajdą cię” – działaj!

Dodatkowo w roku 1960 wstąpił do PTTK, Oddziału Warszawa Śródmieście, a od 1980 stał się działaczem Oddziału w Otwocku. Jest założycielem i opiekunem Klubu Turystyki Górskiej PTTK WIBRAM przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Otwocku. Zostaje kolejno wiceprezesem Zarządu Oddziału, a w latach 1992 – 2005 prezesem Zarządu Oddziału im. M. E. Andriollego w Otwocku. Jest Przodownikiem Turystyki Pieszej od 1982 roku, Przodownikiem Turystyki Górskiej (9.01.1984), Instruktorem Krajoznawstwa Regionu, licencjonowanym przewodnikiem miejskim po Warszawie, przewodnikiem turystycznym po kraju, pilotem wycieczek, instruktorem przewodnictwa.

Poza organizacjami społecznymi został wybrany do Miejskiej Rady Narodowej, która powierzyła mu funkcję Przewodniczącego w kadencji 1984-1988, a także 1988 – 1992. Funkcję te pełnił społecznie, równolegle z obowiązkami dyrektora Zespołu Szkół.

Jerzy Kudlicki został odznaczony za działalność zawodową i społeczną:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (24.06.1987), Srebrnym (7.12.1972) i Złotym (9.07.1980) Krzyżami Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej (13.10.1976), Medalem Pamiątkowym Kuratorium Oświaty i Wychowania za Szczególne Zasługi dla rozwoju Oświaty w Stołecznym Województwie Warszawskim. Honorową Odznaką za Zasługi dla ZHP (20.11.1969) i Złotym Krzyżem Zasługi ZHP (22.07.1987), Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (22.07.1984), Odznaką Zasłużony Działacz FJN (7.07.1980), Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania stopnia drugiego, Odznaką Kościuszkowską Dowództwa I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej (14.10.1978), Srebrną (10.04.1981) i Złotą Odznaką Honorową TWP „Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP”(29.05.1989), Odznaką honorową “Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą i Srebrną (15.03.1989) Odznaką Honorową PTTK, Złotą Odznaką Zasłużony w Pracy PTTK z Młodzieżą (4.11.1980), Medalem 50-lecia PTTK za wybitne zasługi dla PTTK, Medalem 125-lecia TT-PTT-PTTK, Odznaką Honorową Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK. Odznaką Turystyki Pieszej Komisji Turystyki Pieszej ZG.PTTK w stopniu „Za wytrwałość” (12.04.2002), Odznaką Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Mokotów Warszawa „Szlakiem Wrześniowych Virtuti Militari” (13.09.1999), W 90 – rocznicę Odzyskania Niepodległości otrzymuje serdeczne podziękowania i wyrazy uznania Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK za osobiste zaangażowanie w popularyzowanie wiedzy historycznej. Odznaką WKKFiT Urzędu Miasta St. Warszawy „Za Zasługi dla Sportu i Turystyki woj. St. Warszawskiego” (19.01.1985), Odznaką Oddziału Świętokrzyskiego PTTK Turysta Świętokrzyski w stopniu brązowym (30.09.2000), Odznaką Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Przyjaciel Wielkopolski” (20.09.2002), Odznaką „Turysta Ziemi Koneckiej” w stopniu brązowym (20.09.2003), Odznaką Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej „Miłośnika Ziemi Tarnowskiej” w stopniu I (13.02.1987), Odznaką Warszawskich Dni Turystyki Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK (1.12.1981, 12.10.1982 oraz 3.12.1984), Odznaką Honorową Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK (13.12.1983), Srebrną Odznaką Honorową (7.01.1980) i Złotą (16.06.1986) Za Zasługi dla Warszawy, Złotą i Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Woj, Warszawskiego, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla woj. Krośnieńskiego” (12.07.1983), tytułem „Honorowy Obywatel Fromborka”(5.07.1973), odznaką przyznaną przez Wojewodę Krośnieńskiego „Zasłużony Bieszczadom” (14.08.1976), Medalem Harcerskiej Operacji „Bieszczady 40” „Zasłużony Bieszczadom” (14.08.1976),, Odznaką Chorągwi Mazowieckiej ZHP (15.05.1975), Odznaką Chorągwi Stołecznej ZHP (12.10.1972), medalem Chorągwi ZHP im. Bohaterów Warszawy -”Dziękujemy Ci, Druhu”, Harcerską Odznaką Strzelecką ISO w stopniu złotym (5.08.1984), Honorową Odznaką „Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock (22.10.1983), Srebrną Odznaką Prezydium WRN za Zasługi dla woj. Warszawskiego 22.04.1969), tytułem Honorowy Żołnierz 25 P. P. AK za organizację wielu Rajdów „BURZA” nad Czarną, otrzymuje Odznakę Kościuszkowską od Dowództwa 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz LOK” (27.06.1976), Odznakę Sprawności Obronnej w stopniu złotym (17.07.1983), Złotą Odznakę Za Zasługi dla OHP (20.11.1989), Odznakę Srebrnej i Złotej Sosenki (24.10.2006) w uznaniu Zasług dla Miasta Otwocka, Regionalną Odznaką Krajoznawczo – Turystyczną „Sympatyk Otwocka” w stopniu srebrnym (1982). w stopniu Jubileuszowym) (2001) oraz „Za Zasługi” (13.01.2001). Odznaką „Za zasługi w Upowszechnianiu Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki” Prezydenta m. Otwocka (4.02.1998), Wyróżniony przez Zarząd Główny PTTK tytułem NAUCZYCIEL KRAJU OJCZYSTEGO.